Solidaritet med urfolk og urfolksområder

I dag skal jeg framme en ny sak på Sametinget, som handler om solidaritet med urfolk og urfolksområder. Jeg vil ha en handlingsplan for dette arbeidet.

Hvorfor?

Urfolk over hele verden kjemper en kamp for sine rettigheter, blant annet for sine landområder og også mot multinasjonale selskaper som vil utnytte landområder.

Et eksempel er Mapucheindianere kamp i Chile. Konflikten mellom dem og storsamfunnet handler nettopp om en kamp mot multinasjonale selskaper og en kamp for selv å ha rettigheter til egne områder. Det handler også om vold, frihetsberøvelse og mangel på respekt for urfolk og urfolks tradisjoner.

Lisbeth Somby i møte med Juana Calfunao fra Mapuchefolket i Chile sommer 2011

Et annet eksempel er Statoils medvirkning til utvinning av tjæresandolje i Canada. Det er en omstridt energikilde da den har store negative miljøkonsekvenser for landområder og mennesker.

Jeg mener Sametinget må rette oppmerksomhet mot denne problematikken verden rundt, både fordi vi skal være solidariske med andre urfolk og med naturen. Men også fordi norske selskaper av og til spiller en viktig rolle i dette.

Jeg vil at Sametinget skal legge behørig press på norske myndigheter, og også bidra til å skape oppmerksomhet rundt dette.

Derfor foreslår jeg at Sametinget skal lage en handlingsplan for solidaritet med urfolk og urfolksområder. Den kan for eksempel inneholde hvordan man ønsker å forholde seg til norske myndigheters politikk på området, hvordan man skal forholde til aktuelle norskeide selskaper. Den kan også si noe om vår rolle og mulighet for påvirkning i FN- systemet, og også hvordan Sametinget kan bidra til kunnskapsformidling om dette. Det kan også være aktuelt å se på muligheten for samisk påvirkning i Statens pensjonsfond- utland.

Verdighetsgaranti for eldre samer

Nå må vi sikre eldre samer i Oslo og omegn verdighetsgaranti. Derfor fremmet jeg en sak på Sametinget denne uka som skal sikre omsorgstilbudet for áhkko og áddjá.

Áhkko og áddjá skal kunne snakke samisk i møte med helsepersonell. De skal også bli møtt med helsepersonell som har fagkunnskap om språk og kultur. Derfor vil jeg ha et pilotprosjekt hvor  en sykehjemsavdeling får ansvar for omsorgstilbud for eldre samer i Oslo og omegn. Et slik prosjekt vil nettopp være med på å sikre tilstrekkelig fagkompetanse blant ansatte, og dertil et bedre tilbud for den enkelte.

Vi står foran en eldrebølge, også en samiske eldrebølge. Blant annet i Oslo. Det er viktig med helsetilbud som er tilpasset samiske eldres behov.

Helsepersonells fagkunnskap er en nøkkelutfordring. Organiseringen av den en annen. Derfor tror jeg at et pilotprosjekt er viktig, for å i møtekomme disse utfordringene.

Våre eldre har mye kunnskap som må videreføres.

Så får vi håpe sametingsrådet også er enig. Vi får se hva de svarer på neste plenum.